696 772 499

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone między innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.

Kogo dotyczy niniejsza Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób występujących z ramienia osób prawnych, tj. osób wyznaczonych do reprezentacji osoby prawnej, pełnomocników, pracowników lub/i współpracowników występujących z ramienia osoby prawnej.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest MEDIA BIZNES Profesjonalne Konferencje i Doradztwo Izabela Zielińska Jałocha, NIP: 5321770299, REGON: 147343364, ul. Karczewska 53 lok. 11, 05400, Otwock, powiat otwocki, woj. Mazowieckie. Wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować do Administratora danych pocztą tradycyjna na w/w adres lub na adres e-mail: e-mail: biuro@media-biznes.pl

Dane kontaktowe do Administratora danych

Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na poniższy adres e-mail: biuro@media-biznes.pl lub pocztą tradycyjną na w/w adres do korespondencji.

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, in Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.

W jakich celach mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są lub mogą by

w następujących celach:

 1. wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się wiążącą strony umowę lub relację biznesową,

 2. wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO),

 3. w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwionym celem uważa się wówczas udzielenie odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania,

 4. w celach związanych z przygotowaniem oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO),

 5. w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 b) RODO),

 6. w innych celach, przy czym treść art. 12 oraz art. 13 RODO zostanie wówczas przedstawiona indywidulanie, do danego celu przetwarzania.

Ujawnianie, przekazywanie, udostępnianie danych osobowych

Informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być:

 1. ujawniane organom publicznym, państwowym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. US, ZUS),

 2. ujawniane odbiorcom danych osobowych – „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią (np. bank, Poczta Polska),

 3. ujawniane stronie trzeciej – „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Dane osobowe mogą być lub są powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Kategoriami odbiorców są lub mogą być podmioty świadczące usługi w obszarze IT, księgowości, rozliczeń podatkowych,

 4. Wykaz podmiotów, którym ujawnia się dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w Rozdziale V RODO.

Jak długo, zgodnie z zasada czasowości, będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Informuje się, iż:

 1. w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – przez czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informuje się o prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 2. W przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych – przez czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody,

 3. w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – przez czas niezbędny do udzielenia wyczerpujących informacji oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa. Ustala się, iż minimalny okres przetwarzania danych osobowych wynosi 5 lat, przy czym okres ten może ulec zmianie,

 4. w celach związanych z przygotowaniem oferty – przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia Państwu naszej oferty oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa. Ustala się, iż minimalny okres przetwarzania danych osobowych wynosi 2 lata, przy czym okres ten może ulec zmianie,

 5. w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy – przez czas trwania umowy oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa. Ustala się, iż minimalny okres przetwarzania danych osobowych wynosi 6 lat, przy czym okres ten może ulec zmianie.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Informuje się o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Kto jest organem nadzorczym?

Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO) z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl (dawniej GIODO).

W jakich okolicznościach podanie danych jest wymogiem, a kiedy jest dobrowolne?

Informujemy, iż podanie danych osobowych jest:

 1. w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą telefoniczną lub elektroniczną,

 2. W przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług drogą telefoniczną lub elektroniczną należących do partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem danych,

 3. w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia Państwu odpowiedzi na zadawane pytania,

 4. w celach związanych z przygotowaniem oferty – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i przesłania oferty,

 5. w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy – jest wymogiem umownym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i realizacji postanowień zawartych w umowie,

 6. w pozostałych celach – okres przetwarzania danych zostanie wskazany w odrębnej informacji zgodnie z art. 13 RODO.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu

Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora danych, nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Informacje na temat zastosowanych przez Administratora danych plików cookies dostępne są w Polityce cookies na www.

Jakie jest źródło pochodzenia danych?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia danych. W przypadku osób prawnych, źródłem pochodzenia danych osobowych mogą być ogólnodostępne rejestry KRS oraz CEIDG oraz osoba prawna.

Jaki zakres danych osobowych jest przetwarzany?

Administrator danych przetwarza dane osobowe zwykłe i w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów. W przypadku przesyłania danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzane mogą być np. imię i nazwisko, numer telefonu lub/i adres poczty elektronicznej, dane rejestracyjne, dane do korespondencji, nr rachunku bankowego. Zgodnie z zasada minimalizacji, przetwarzamy tylko taki zakres danych osobowych, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub wynika z obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Dzień dobry,

Chcesz poznać ofertę naszych kursów?

Zostaw nam swój numer telefonu, oddzwonimy.